Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smyslové ústrojí

27. 2. 2008

= poskytuje centrální nervové soustavě informace o vnějším a vnitřním prostředí

- čidla (analyzátory) vnímají z prostředí vjemy: mechanické, chemické, tepelné a elektromagnetické

Čidlo - analyzátor

- skládá se ze tří částí:

1.receptor - buňky s vysokou citlivostí (jsou specializované)

- rozlišujeme na: - exteroreceptory - podměty z vnějšího prostředí

- interoreceptory - podměty z vnitřního prostředí

- proprioreceptory - podměty ze svalů, šlach a kloubů

2. dostředivá nervová dráha - zabezpečuje spojení mezi receptory a mozkovou kůrou

- spojení tvořeno třemi neurony: - neuron vedoucí vzruch do míchy, prodloužené míchy

nebo středního mozku

- neuron vedoucí vzruch dále do talamů mezimozku

- neuron vedoucí vzruch z talamu do mozkové kůry

3. korová část - dochází k rozboru (analýze) informace

ZRAKOVÉ ÚSTROJÍ

- vnímá elektromagnetické vlnění o vlnové délce 400 - 700nm

- orgán = oko

- v embryonálním vývoji vzniká jako vychlípenina mezimozku, potom, co se tento váček dotkne povrchového ektodermu - přemění se v oční pohárek, ektoderm v místě dotyku vytvoří základ čočky a z vnitřní vchlípené stěny se vyvine sítnice

A. OČNÍ KOULE

- v očnici, v tukové tkáni

- 3 vrstvy: - povrchové - bělima, rohovka

- střední cévnatá - cévnatka, řasnaté těleso, duhovka

- vnitřní vrstva - světločivá sítnice

a/Bělima (sclera)

- tuhá, bílá vazivová blána (tloušťka 0,3 - 1 mm)

- zakrývá 4/5 povrchu oční koule

- upínají se na ní okohybné svaly, vzadu bělimou prostupuje oční nerv

- v přední části přechází v průhlednou rohovku (cornea) - vyklenutější než bělima

b/ Cévnatka (chorioidea)

- vystýlá zadní dvě třetiny oční koule

- červenohnědá barva - obsahuje cévy a buňky s hnědým pigmentem

- směrem dopředu vybíhá kruhovitý val - řasnaté těleso (corpus ciliare) s četnými výběžky - na nich je tenkými vlákny zavěšena čočka

- z krve, protékající kapilárami řasnatého tělesa vzniká komorová voda

- hladké svalstvo řasnatého tělesa mění svými stahy zakřivení čočky

- před řasnatým tělesem - duhovka (iris) - uprostřed je kruhovitý otvor - zřítelnice = zornice (pupila)

- paprsčitě a kruhovitě uspořádané svaly v duhovce rozšiřují nebo zužují zornici

- barvu duhovky určuje množství obsažených pigmentových buněk

c/ Čočka (lens)

- 4 mm silná, dvojvypuklá

- tahem řasnatého tělesa dochází k akomodaci - umožňuje ostré vidění předmětů bližších než 5 m

- prostor mezi rohovkou a čočkou rozdělen duhovkou na 2 části - přední a zadní komoru oční - obě vyplněny komorovou vodou

- prostor mezi čočkou a sítnicí vyplňuje řídce rosolovitý sklivec (corpus vitreum)

d/ Sítnice (retina)

- vystýlá vnitřní povrch cévnatky

- 0,2 - 0,4 mm silná

- tvořena čtyřmi vrstvami

- 1. vrstva pigmentová - přiléhá k cévnatce

- pod ní smyslové buňky sítnice - tyčinky (130 milionů), čípky (7 milionů)

- výběžky těchto buněk spojeny vrstvou bipolárních buněk - převádí vzruchy z tyčinek a čípků na 4. vrstvu - tvoří ji nervové buňky - neurity prostupují stěnou oční koule ve zrakovém nervu - vzruchy jsou vedeny do zrakového ústředí v mozku

slepá skvrna - místo, kde z koule vystupuje zrakový nerv

- je bez tyčinek a čípků

žlutá skvrna - místo nejostřejšího vidění - největší nakupení čípků

B. OPTICKÁ SOUSTAVA OČNÍ

- tvoří ji rohovka, komorová voda, čočka a sklivec

- na sítnici se promítá obraz ostrý, zmenšený a obrácený

- poruchy lomivosti - refrakční vady

I. krátkozrakost (myopie) - způsobena větším zakřivením čočky nebo prodloužením optické

  osy oka

- obraz vzniká před sítnicí

- vada napravena čočkami (rozptylkami)

II. dalekozrakost (hypermetropie) - nedostatečné vyklenutí čočky nebo zkrácení optické osy

oka

- obraz vzniká za sítnicí

- vada se napravuje rozptylkami

Barevné vidění

- umožňují čípky

- soustředěny především ve žluté skvrně

- 3 druhy čípků - vnímání modré, zelené a červené barvy

- kombinováním vznikají různé barevné vjemy

barvocit - schopnost rozlišovat barvy

barvoslepost - dědičná choroba, porucha barevného vidění

daltonismus - neschopnost rozlišovat červenou a zelenou barvu

Vidění za šera

- umožňují tyčinky

- soustředěny v okrajových částech sítnice - nejsou ve žluté skvrně

- citlivější na světlo, nerozlišují barvy

- činnost tyčinek umožňuje oční purpur - rhodopsin (=kombinace vitamínu A a bílkoviny opsinu

- nachází se v konečcích receptorových buněk, světlem se rozkládá - v buňce vzniká elektrický impulz, ve tmě se rhodopsin opět obnovuje

- citlivost očí - závislá na množství v nich přítomného rhodopsinu

C. PŘÍDATNÉ ORGÁNY OKA

= víčka, spojivka, slzní ústrojí, okohybné svaly

Víčka

- oko chrání zepředu

- vnitřní stranu pokrývá spojivka, ohybem přechází na oční kouli a kryje bělimu až po okraj rohovky

- prostor mezi spojivkou víček a spojivkou oční koule = spojivkový vak

Slzní žláza

- nachází se v dutině očnicové nad oční koulí, na její zevní straně

- má několik vývodů do spojivkového vaku

- sekrety - slzy (lacrimae) - vymývají spojivky, jsou roztírány po rohovce - chrání před vysycháním

- shromažďují se při vnitřním koutku oka - odtékají do slzného váčku - slzovod - nosní dutina

6 příčně pruhovaných očních svalů

- jejich poruchou - šilhání (strobismus)

-

SLUCHOVÉ ÚSTROJÍ

- funkce: rozlišování zvuků vznikajících kmitání pevných těles

- rozsah: 16 - 20 000 Hz

UCHO (auris)

3 části: - zevní

- střední

- vnitřní

I. Zevní ucho

- boltec + zevní zvukovod = k zachycování a vedení zvuků

- Boltec - tvořen pružnou chrupavkou

- Zevní zvukovod - trubice 2,5 cm dlouhá

- vystlán jemnou kůží s mazovými žlázkami

- uzavřen bubínkem na rozhranní zevního a středního ucha

- bubínek (membrana tympani) - pružná, 0,1 mm silná tenká blána,

rozkmitá se zvukovými vlnami přicházející zvukovodem

II. Střední ucho

= dutina ve spánkové kosti

- spojeno Eustachovou trubicí s nosohltanem

- vystlána tenkou sliznicí - pokrývá i kůstky

- 3 kůtky: - kladívko (malbus)

- kovadlinka (incus)

- třmínek (stapes)

- mezi plochou bubínku (50 - 90 mm) a třmínku (3 mm) je velký nepoměr - dochází při přenosu k zesílení zvuku

- kůstky tvoří systém pák, který pohyby bubínku koncentruje na malou plochu - až 30 x zvětší sílu kmitu (kladívko je držátkem přirostlé k bubínku)

III. Vnitřní ucho

- uloženo v dutinách skalní kosti - označuje se jako kostěný labyrint = skládá se ze tří polokruhovitých kanálků, z předsíně a hlemýždě

- do předsíňové části vedou ze středoušní dutiny 2 okénka:

1. oválné - připojen třmínek

2. kulaté - uzavřen tenkou vazivovou blánou

- dutina labyrintu vyplněna perilymfou - v ní se vznáší vlastní smyslový orgán - blanitý labyrint

- tvořen dvěma váčky:

- 1. vejčitý se 3 polokruhovitými chodbami

- 2. kulatý na který se napojuje hlemýžď

Hlemýžď (cochlea)

- blanitá, vazivová, slepě končící trubička tvořící 2,5 závitu

- obsahuje vlastní sluchové ústrojí - Cortiho orgán

Cortiho orgán:

- na průřezu trojboký, spodní stěnu tvoří vlákna spodinové blanky, na ní spočívají šikmo o sebe opřené Cortiho sloupce - mezi vysokými buňkami C. sloupce jsou buňky, které jsou opatřeny tuhými výběžky (= osinkové buňky), k nim se větví sluchový nerv

Vnímání zvuku

kmity z bubínku è sluchové kůstky přenesou kmit na oválné okénko è na perilymfu è chvění perilymfy působí ze spodní strany na vlákna spodinové blanky è rozkmitá è osinkové buňky svými výběžky naráží na krycí membránu è dochází k podráždění

HLUBŠÍ TÓNY - rozechvívají spodinová vlákna ve vrcholových závitech

VYSOKÉ TÓNY - spodinová vlákna v počátečních závitech

ÚSTROJÍ ROVNOVÁŽNÉ (STATOKINETICKÉ)

= součást vnitřního ucha

1. čidlo statické (vnímání polohy)

2. čidlo kinetické (vnímání pohybu)

Statické čidlo

- receptory v kulatém a vejčitém váčku blanitého labyrintu

= malá políčka s vysokými epitelovými buňkami zakončenými jemnými vlásky è zanořeny

do vrstvičky hlenové hmoty è v ní jsou drobné krystalky vápenatých solí (statokonií) è

při změně polohy hlavy dochází vlivem gravitace k vychýlení krystalků è dráždí vláskové

buňky

Kinetické čidlo

= receptory v ampulách polokruhových chodeb, v každé ampuli vyvýšenina s vysokými

buňkami opatřené dlouhými vlásky è při pohybu hlavy dochází k pohybu endolymfy,

která dráždí vlásky

vzruchy z receptorů blanitých váčků a polokruhových chodeb přiváděny 8. nervem do mozkového kmene è odtud vzruchy vedeny do příslušných okrsků mozkové kůry

CHEMORECEPTORY

- reagují na chemické podměty

Ústrojí čichové

= drážděno pachovými látkami rozptýlenými ve vzduchu

- receptory - čichové buňky

- tyčinkovité buňky s vláskovitými výběžky

- nachází se na čichovém políčku v horní části nosní přepážky a stropu nosní dutiny

- výběžky čichových buněk - prochází otvory čichové kosti do lebeční dutiny - tam vstupují do čichového mozku

Ústrojí chuťové

- tvořeno chuťovými pohárky

- ve sliznici jazyka + v horní části hltanu

- receptory = chuťové buňky pohárků, které jsou opředeny vlákny mozkových nervů

- drážděny látkami rozpuštěnými ve slinách

- 4 základní chuťové vjemy: sladko, slano, kyselo, hořko

- receptory pro vnímání jednotlivých chutí umístěny na určitých místech jazyka - hrot - sladko, na okrajích - slano a kyselo, kořen - hořko

Chemoreceptory ovlivňující dýchání

= skupina buněk - v místě, kde se krkavice štěpí na vnitřní a vnější větev

- citlivé na obsah kyslíku a oxidu uhličitého v krvi

- informace z receptorů vedeny mozkovými kmeny do mozkového kmene a k dýchacímu centru v prodloužené míše

- dýchací centrum obsahuje receptory - citlivé na změnu pH

 

Náhledy fotografií ze složky Smysly

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Elon Musk was right: artifitial intelligence will make new WAR. The "XEvil" was released!

(Latonyanuh, 26. 3. 2018 5:21)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Spolupráce

(Richard Novotný, 19. 5. 2015 11:41)

Dobrý den, na Vašich stránkách jsem nikde nenalezl Váš kontakt. Obsah blogu se mi velice líbí a chtěl jsem Vás
kontaktovat ohledně nabídky spolupráce s jedním z největších českých internetových knihkupectví. Pokud to bude jen trochu možné, napište mi, prosím, na richard@megaknihy.cz. Do předmětu uveďte adresu Vašeho blogu. Těším se na spolupráci, Richard Novotný

dalekozrakost

(rk, 13. 6. 2011 18:55)

Dalekozrakost- vada se napravuje ne rozptylkami, ale spojkami...

hmat

(kuba, 12. 5. 2011 19:33)

Kde je hmat?

oko

(Maja, 9. 4. 2010 16:53)

Super stránky! I pro absolutního nebiologa jako jsem já... :-D

Oko

(Petr, 18. 5. 2009 15:12)

no je to docela good

 

 


Archiv

Kalendář
<< duben / 2019 >>